0
Obchodné podmienky

Obchodné a dodacie podmienky


1. Všeobecné obchodné podmienky

    Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti predaja tovaru (produktov) cez internet. Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň aj predávajúcim je Ellano s.r.o, so sídlom n adrese Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová, +421908072878, info@ellano.sk (ďalej len „predávajúci“) Zapísaný na OR Súdu BB, vložka č. 31539/S a jeho obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“). 

2. Vymedzenie pojmov

  * predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Ellano.sk * kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim * tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.satelity.ellano.sk * objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

3. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku do 24 hodín od jej odoslania. Storno objednávky po tejto lehote je považované za odstúpenie od zmluvy (viď bod 8). Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu info@ellano.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

5. Ochrana osobných údajov

 

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu:

  • uvedenom v registračnom formulári,
  • uvedenom v objednávkovom formulári
  • uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese https://www.satelity.ellano.sk.

 

 V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť, Ellano s.r.o.  IČO:50747681 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári, objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:

  • registrácie užívateľov
  • vedenia databázy registrovaných užívateľov,
  • spracovania objednávok,
  • informovania užívateľov o stave objednávok,
  • vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.

V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na info@ellano.sk.

 

Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.

 

Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

 

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.

 

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom, ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.

 

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Zoznam osobných údajov : meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt. V prípade podnikateľských subjektov aj IČO, DIČ a IČ DPH.
3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
4. Príjemcovia : Slovenská pošta, UPS kuriérska služba, Heureka.sk 
5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
6. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov
7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretej strane pri službe Overené Zákazníkmi - Heureka

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.


6. Ostatné ustanovenia

 

Zodpovednosť za tovar

 

Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na tomto eshope  pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na tomto eshope nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel. V prípade chybne uvedenej predajnej ceny na tomto eshope si predajca vyhradzuje právo na jej opravu (zmenu) a to aj po vykonaní objednávky zákazníka, ten má právo s opravou ceny nesúhlasiť a odstúpiť od zmluvy resp. stornovať objednávku.

 

Zodpovednosť za dekodovanie plateného vysielania

U žiadneho digitálneho prijímača nenesieme žiadnu zodpovednosť za jeho spolahlivé dekódovanie televízneho príjmu počas záručnej doby, z dôvodu neplánovaných  zmien parametrov vysielania jednotlivých operátorov, ani u prijímačov, ktoré po našej softvérovej úprave v dobe predaja čítajú bezproblémovo niektoré typy kariet operátorov.  Z tohto dôvodu nie je možné garantovať funkčnosť dekódovania karty počas záručnej doby prijímača. Záruka platí len na funkčnosť samotného prijímača pre nekódovaný príjem televízneho vysielania, ktorá je štandardne min. 24 mesiacov.

 

Záruka kompatibility dodávaných komponentov nie je garantovaná predávajúcim mimo kombinácií garantovaných priamo výrobcami a poskytovateľmi vysielania. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky zmien vysielacích parametrov nakoľko sám nevysiela a nedokáže tieto zmeny predvídať či ovplyvniť.

 

Záruka na softvérové konfigurácie satelitných prijímačov sa nevzťahuje na jednotlivé súčasti systému, ako sú pluginy, addony a aplikácie určené pre takéto prijímače, nakoľko tieto sú dielom tretích strán a predajca, alebo výrobca nemá možnosť ovplyvniť ich chod, alebo kompatibilitu s daným prístrojom. Takisto nie je možné uplatnovať záruku u jednotlivých funkcionalít otvoreného oper. systému na báze linuxu (napr. Enigma), alebo Androidu, kedže výrobca a ani predajca nie je tvorcom takéhoto softvéru. Záruka sa teda vzťahuje len na samotný prístroj, jeho hardware a originálny softvér výrobcu.

 

7. Reklamácie

 

Náhradný prijímač počas reklamácie

 

Predávajúci na požiadanie kupujúceho poskytuje službu zapožičanie náhradného satelitného prijímača počas doby, pokým kupujúci má satelitný prijímač, ktorý kúpil u predávajúceho, v reklamačnom konaní počas záručnej doby. Túto službu predávajúci poskytuje výhradne iba zákazníkom, ktorý vyplnili reklamačný formulár a na základe žiadosti kupujúceho, ktorý musí o túto službu požiadať vyplnením tejto žiadosti, ktorú nájdete na adrese:

 

https://ellano.sk/sluzby/nahradny-prijimac

 

Na základe tejto žiadosti a po obdržaní reklamovaného satelitného prijímača predávajúcim kupujúci zašle na náklady kupujúceho náhradný satelitný prijímač na zapožičanie. Náklady na zaslanie sú 2 Eurá (slovom dva eurá), kupujúci ich uhradí na pošte, pri preberaní zásielky. Kupujúci môže zapožičaný satelitný prijímač užívať počas celej doby trvania reklamačného konania. Kupujúci sa zaväzuje, že so zapožičaným satelitným prijímačom bude zaobchádzať opatrne a v prípade akéhokoľvek poškodenia zapožičaného satelitného prijímača, na ktoré sa nevzťahujú záručné podmienky, sa zaväzuje uhradiť celú škodu, ktorú mu predávajúci vyčísli v samostatnom dokumente po obdržaní zapožičaného satelitného prijímača. Po ukončení reklamačného konania predávajúci vyzve kupujúceho, aby zaslal zapožičaný satelitný prijímač predávajúcemu na jeho adresu uvedenú v kontaktoch a na náklady kupujúceho. Po obdržaní zapožičaného satelitného prijímača predávajúcim sa obratom zašle reklamovaný satelitný prijímač kupujúcemu na náklady predávajúceho.

 

Postup uplatňovania a vybavovania reklamácií poskytnutého spotrebiteľského úveru pri nákupe na splátky cez QUATRO čítajte tu.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy info@ellano.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania (kontrolujte si prosím Spam priečinok a Nevyžiadanú poštu, prípadne radšej zavolajte), máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - (zásielkový obchod)

Právo odstúpiť od zmluvy uplatňujete písomne na adrese nášho sídla, e-mailom na adrese info@ellano.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. 


Na odstúpenie od zmluvy ste oprávnený použiť formulár, ktorý nájde tu: https://satelity.ellano.sk/poucenie-spotrebitela/


V prípade, že svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatníte, vrátite tovar našej spoločnosti Ellano s.r.o., a to osobne v sídle našej spoločnosti alebo zaslaním na adresu sídla a to do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatníte, najneskôr však odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 


Tovar musí byť zaslaný alebo odovzdaný s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. 


Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.


Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 


Ellano s.r.o. sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:


a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 
b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
c) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 
d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 


9. Záloha a platby na účet

Pri objednávke v hodnote nad 990 € požaduje predávajúci od kupujúceho platbu vopred na bankový účet. Platbu vopred môže predávajúci žiadať kedykoľvek pri posudzovaní objednávky.  V jednotlivých prípadoch môže predávajúci pristúpiť aj k dohode o zálohe na tovar. Predfaktúra vystavená na základe objednávky je splatná ihneď po e-mailovom potvrdení objednávky obchodným oddelením.


Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uvádzať číslo preddavkovej faktúry ako variabilný symbol.

10. Dodacie podmienky

V prípade, že je tovar označený ako "Skladom", a kupujúci objednávku vytvorí a následne ju predávajúci potvrdí do 13.00 hodiny, má kupujúci garanciu, že predávajúci odošle  tovar vyexpeduje do 24 hodín. V prípade objednania tovaru označeného ako "Vypredané" Vás mailom budeme informovať o dĺžke dodacej lehoty. 

 

Predávajúci si na službu "Odosielame do 24 hodín" vyhradzuje právo nesplniť ju v prípade, ak sa vyskytnú neočakávané udalosti, alebo udalosti spôsobené vyššou mocou, ktoré neumožnia splniť podmienky služby.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky.11. Možnosti platieb a spôsobov prepravy
 

Spôsob platby a prepravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. Viac o možnosti platieb a spôsobe dopravy nájdete v dodacích podmienkach zverejnených v eshope.


Ako zaplatiť za tovar

Vyberte si spôsob platby, ktorý vám najviac vyhovuje. V závislosti na zvolenom spôsobe platby a dostupnosti tovaru vám objednaný tovar doručíme v termíne do 24 hodín od potvrdenia vydania objednávky.

Za tovar objednaný u nás môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:

• Úhrada bankovým prevodom

   Platbu vopred uskutočnite na základe zálohovej faktúry, ktorú si môžete vytlačiť po vytvorení Vašej objednávky. Nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry. V prípade platby bankou vopred uhraďte sumu, ktorá je uvedená v objednávke aj s prepravným poplatkom na účet ČSOB, a.s., č. účtu :4024621395/7500 (SK9375000000004024621395). Ceny za prepravu sú jednotné pre územie celého Slovenska. Tovar Vám bude doručený priamo na dodaciu adresu. Predfaktúra vystavená na základe objednávky je splatná ihneď po e-mailovom potvrdení objednávky obchodným oddelením.

  • Dobierkou – (Preprava zabezpečená Sl.poštou alebo kuriérskou spoločnosťou)
  Pri platbe na dobierku, platbu uhradíte pri prevzatí tovaru na pobočke Slov. pošty, alebo priamo kuriérovi, záleží na zvolenom spôsobe dopravy. K vašej objednávke bude pripočítaná suma za platbu na dobierku podľa nášho aktuálneho cenníka.

 

• Platba kartou online (všetky typy prepravy)

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 3 dní nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Pri objednávke do zahraničia - predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

Keď sa rozhodnete nakúpiť v našom internetovom obchode viacej kusov z jedného produktu, ponúkame Vám ich za výhodnejšie ceny. Dohoda je individuálna v závislosti od množstva zakúpených kusov, ako aj od dodacích podmienok.

 


12. Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

13. Doklady

 Preddavková faktúra - nie je daňový doklad
Slúži na uskutočnenie platby prevodom vopred, obsahuje všetky zákonné náležitosti.
 Faktúra - daňový doklad
Na tovar objednaný u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti.

 Dobropis - Tovarový dobropis – sa vystavuje v prípade, že došlo k chybnému objednaniu tovaru alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

14. Záverečné ustanovenia

 

Kupujúci súhlasí s úpravou objednávky v súlade s obchodnými podmienkami predávajúceho.

 

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Ellano.sk si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, na skype, prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.

 

Dozorujúcim orgánom eshopu Ellano.sk je SOI Banská Bystrica.

 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk
 

 

 


 

 VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka