0
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 E-mail:*
 Telefón:*

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
6961
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné a dodacie podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky

Upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v oblasti predaja tovaru (produktov) cez internet.
Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň aj predávajúcim je Ellano s.r.o, Štiavnička 211/46,
976 81 Podbrezová (ďalej len „predávajúci“) Zapísaný na OR Súdu BB, vložka č. 31539/S a jeho
obchodnými partnermi (ďalej len „kupujúci“).

2. Vymedzenie pojmov

* predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu Ellano.sk * kupujúci - fyzická alebo
právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim * tovar - produkty alebo služby
v ponuke internetového obchodu www.satelity.ellano.sk * objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej
je realizovaný predaj tovaru

3. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na
základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne
e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky
(potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k
potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania
požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre
obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa
považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a
prepravu, spôsob a termín doručenia.

4. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním. Po odoslaní
objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania
potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo
nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už
k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá
na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V
prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody
o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato
čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.5. Ochrana osobných údajovInformácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode ste povinný poskytnúť
svoje osobné údaje v rozsahu:

uvedenom v registračnom formulári,
uvedenom v objednávkovom formulári
uvedenom v reklamačnom formulári na webovom sídle internetového obchodu na adrese
http://www.satelity.ellano.sk.


V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť, Ellano
s.r.o. IČO:50747681 oprávnená spracúvať vložené osobné údaje uvedené v registračnom formulári,
objednávkovom formulári, reklamačnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov
počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode na účely:

registrácie užívateľov
vedenia databázy registrovaných užívateľov,
spracovania objednávok,
informovania užívateľov o stave objednávok,
vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky a fakturácie.
V prípade, ak budete mať záujem o zrušenie registrácie, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite
emailom na info@ellano.sk.Vyhradzujeme si právo ukončiť registráciu v internetovom obchode, ak nebola za posledných 12
mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka z vašej strany.Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania údajov budú vaše osobné údaje bezodkladne
zlikvidované.Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho
poriadku a registratúrneho plánu sme povinní uchovávať po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po
tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne.Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste nám poskytli budú poskytované sprostredkovateľom,
ktorí s nami zmluvne spolupracujú za účelom dopravy objednaného tovaru, zaúčtovania účtovných
dokladov, údržby a správy internetovej aplikácie a podobne. Jedná sa teda o prepravné a
zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovníci a podobne.Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a
nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe
písomnej žiadosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
2. Zoznam osobných údajov : meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt. V
prípade podnikateľských subjektov aj IČO, DIČ a IČ DPH.
3. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom
objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný
s týmito účelmi.
4. Príjemcovia : Slovenská pošta, UPS kuriérska služba, Heureka.sk
5. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko,
titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty. b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na
plnenie zmluvy.
6. Doba uchovávania osobných údajov – 10 rokov
7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas,
aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a
vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá
osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola
3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.Poskytnutie osobných údajov tretej strane pri službe Overené Zákazníkmi - HeurekaVašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené
zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v
zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie
našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov,
vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa,
ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o
zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.


6. Ostatné ustanoveniaZodpovednosť za tovarPredávajúci upozorňuje, že informácie uvedené v eshope sú z časti preberané od tretích strán a môžu
obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez
predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť
produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné
škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane
(ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd.
Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré
nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na tomto
eshope pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na tomto
eshope nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý
konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od predávajúceho v písomnej podobe potom,
čo ho v prípade pochybností kontaktoval. V prípade chybne uvedenej predajnej ceny na tomto eshope si
predajca vyhradzuje právo na jej opravu (zmenu) a to aj po vykonaní objednávky zákazníka, ten má
právo s opravou ceny nesúhlasiť a odstúpiť od zmluvy resp. stornovať objednávku.Zodpovednosť za dekodovanie satelitnej karty

U žiadneho digitálneho prijímača nenesieme žiadnu zodpovednosť za jeho spolahlivé dekodovanie počas
záručnej doby z dôvodu neplánovaných zmien parametrov vysielania jednotlivých sat. operátorov, ani
u prijímačov, ktoré po našej softvérovej úprave aktuálne čítajú bezproblémovo všetky typy kariet od
Skylink/CS Link a UPC. Z tohto dôvodu nie je možné garantovať funkčnosť čítania karty počas
záručnej doby prijímača. Záruka platí len na funkčnosť samotného prijímača, ktorá je štandardne min.
24 mesiacov.Záruka kompatibility dodávaných komponentov nie je garantovaná predávajúcim mimo kombinácií
garantovaných priamo výrobcami a poskytovateľmi vysielania. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť
za dôsledky zmien vysielacích parametrov nakoľko sám nevysiela a nedokáže tieto zmeny predvídať či
ovplyvniť.Záruka na softvérové konfigurácie satelitných prijímačov sa nevzťahuje na jednotlivé súčasti
systému, ako sú pluginy, addony a aplikácie určené pre takéto prijímače, nakolko tieto sú dielom
tretích strán a predajca, alebo výrobca nemá možnosť ovplyvniť ich chod, alebo kompatibilitu s daným
prístrojom. Takisto nie je možné uplatnovať záruku u jednotlivých funkcionalít otvoreného oper.
systému na báze linuxu (napr. Enigma), kedže výrobca a ani predajca nie je tvorcom takéhoto
softvéru. Záruka sa teda vzťahuje len na samotný prístroj, jeho hardware a originálny softvér
výrobcu.7. ReklamácieNáhradný prijímač počas reklamáciePredávajúci na požiadanie kupujúceho poskytuje službu zapožičanie náhradného satelitného prijímača
počas doby, pokým kupujúci má satelitný prijímač, ktorý kúpil u predávajúceho, v reklamačnom konaní
počas záručnej doby. Túto službu predávajúci poskytuje výhradne iba zákazníkom, ktorý vyplnili
reklamačný formulár a na základe žiadosti kupujúceho, ktorý musí o túto službu požiadať vyplnením
tejto žiadosti, ktorú nájdete na adrese:https://ellano.sk/sluzby/nahradny-prijimacNa základe tejto žiadosti a po obdržaní reklamovaného satelitného prijímača predávajúcim kupujúci
zašle na náklady kupujúceho náhradný satelitný prijímač na zapožičanie. Náklady na zaslanie sú 2
Eurá (slovom dva eurá), kupujúci ich uhradí na pošte, pri preberaní zásielky. Kupujúci môže
zapožičaný satelitný prijímač užívať počas celej doby trvania reklamačného konania. Kupujúci sa
zaväzuje, že so zapožičaným satelitným prijímačom bude zaobchádzať opatrne a v prípade akéhokoľvek
poškodenia zapožičaného satelitného prijímača, na ktoré sa nevzťahujú záručné podmienky, sa zaväzuje
uhradiť celú škodu, ktorú mu predávajúci vyčísli v samostatnom dokumente po obdržaní zapožičaného
satelitného prijímača. Po ukončení reklamačného konania predávajúci vyzve kupujúceho, aby zaslal
zapožičaný satelitný prijímač predávajúcemu na jeho adresu uvedenú v kontaktoch a na náklady
kupujúceho. Po obdržaní zapožičaného satelitného prijímača predávajúcim sa obratom zašle reklamovaný
satelitný prijímač kupujúcemu na náklady predávajúceho.Postup uplatňovania a vybavovania reklamácií poskytnutého spotrebiteľského úveru pri nákupe na
splátky cez QUATRO čítajte tu.Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a
zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako
spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej
reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na
nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej
adresy info@ellano.sk.Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej
odoslania (kontrolujte si prosím Spam priečinok a Nevyžiadanú poštu, prípadne radšej zavolajte),
máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
sporov (subjekt ARS). Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické
osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže
spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia
sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba.
Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka
sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže
od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do
výšky 5 EUR s DPH.


8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru:
(nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak sú
splnené podmienky uvedené nižšie. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o
dodržanie nižšie uvedených podmienok:


Vyplnte prosím formulár, ktorý nájdete tu.Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za
nasledujúcich podmienok:
» tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
» tovar musí byť spôsobilý na ďalší predaj
» tovar musí byť nepoškodený , v prípade podozrenia na nefunčnosť výrobku si predajca vyhradzuje
právo na preverenie funkčnosti v odbornom servise.
» tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
» zašlite spolu s dokladom o kúpe
Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, alebo
poškodenie na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku - na dobierku zaslaný tovar
nepreberáme!). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za
tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení
od zmluvy.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie
od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

9. Záloha a platby na účet

Pri objednávke v hodnote nad 990 € požaduje predávajúci od kupujúceho platbu vopred na bankový účet.
Platbu vopred môže predávajúci žiadať kedykoľvek pri posudzovaní objednávky. V jednotlivých
prípadoch môže predávajúci pristúpiť aj k dohode o zálohe na tovar. Predfaktúra vystavená na základe
objednávky je splatná ihneď po e-mailovom potvrdení objednávky obchodným oddelením.


Pri úhrade bankovým prevodom je potrebné uvádzať číslo preddavkovej faktúry ako variabilný symbol.

10. Dodacie podmienky

V prípade, že je tovar označený ako "Skladom", a kupujúci objednávku vytvorí a následne ju
predávajúci potvrdí do 13.00 hodiny, má kupujúci garanciu, že predávajúci odošle tovar vyexpeduje
do 24 hodín. V prípade objednania tovaru označeného ako "Vypredané" Vás mailom budeme informovať o
dĺžke dodacej lehoty.Predávajúci si na službu "Odosielame do 24 hodín" vyhradzuje právo nesplniť ju v prípade, ak sa
vyskytnú neočakávané udalosti, alebo udalosti spôsobené vyššou mocou, ktoré neumožnia splniť
podmienky služby.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie
objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje
predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na
používanie, prípadne záručný list.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je
povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky.11. Možnosti platieb a spôsobov prepravy


Spôsob platby a prepravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.
Viac o možnosti platieb a spôsobe dopravy nájdete v dodacích podmienkach zverejnených v eshope.


Ako zaplatiť za tovar

Vyberte si spôsob platby, ktorý vám najviac vyhovuje. V závislosti na zvolenom spôsobe platby a
dostupnosti tovaru vám objednaný tovar doručíme v termíne do 24 hodín od potvrdenia vydania
objednávky.

Za tovar objednaný u nás môžete zaplatiť viacerými spôsobmi:

• Úhrada bankovým prevodom

Platbu vopred uskutočnite na základe zálohovej faktúry, ktorú si môžete vytlačiť po vytvorení
Vašej objednávky. Nezabudnite uviesť ako variabilný symbol číslo zálohovej faktúry. V prípade platby
bankou vopred uhraďte sumu, ktorá je uvedená v objednávke aj s prepravným poplatkom na účet ČSOB,
a.s., č. účtu :4024621395/7500 (SK9375000000004024621395). Ceny za prepravu sú jednotné pre územie
celého Slovenska. Tovar Vám bude doručený priamo na dodaciu adresu. Predfaktúra vystavená na základe
objednávky je splatná ihneď po e-mailovom potvrdení objednávky obchodným oddelením.

• Dobierkou – (Preprava zabezpečená Sl.poštou alebo kuriérskou spoločnosťou)
Pri platbe na dobierku, platbu uhradíte pri prevzatí tovaru na pobočke Slov. pošty, alebo priamo
kuriérovi, záleží na zvolenom spôsobe dopravy. K vašej objednávke bude pripočítaná suma za platbu na
dobierku podľa nášho aktuálneho cenníka.• Platba kartou online (všetky typy prepravy)

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal.
V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu.
Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade
poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach
alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky
po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 3 dní nebude braný ohľad
vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Pri objednávke do zahraničia - predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky
a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred,
na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

Keď sa rozhodnete nakúpiť v našom internetovom obchode viacej kusov z jedného produktu, ponúkame Vám
ich za výhodnejšie ceny. Dohoda je individuálna v závislosti od množstva zakúpených kusov, ako aj od
dodacích podmienok.
12. Nadobudnutie vlastníctva

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

13. Doklady

 Preddavková faktúra - nie je daňový doklad
Slúži na uskutočnenie platby prevodom vopred, obsahuje všetky zákonné náležitosti.
 Faktúra - daňový doklad
Na tovar objednaný u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti.

 Dobropis - Tovarový dobropis – sa vystavuje v prípade, že došlo k chybnému objednaniu
tovaru alebo bol dodaný nekompletný alebo poškodený tovar.

14. Záverečné ustanoveniaKupujúci súhlasí s úpravou objednávky v súlade s obchodnými podmienkami predávajúceho.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo
veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších
zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že
s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Ellano.sk si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť kedykoľvek,
pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom kontaktného formulára, na skype,
prípadne telefonicky na niektoré z čísiel uvedených v kontaktoch.Dozorujúcim orgánom eshopu Ellano.sk je SOI Banská Bystrica.Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.


satelit

  

enigma 2

  

parabola

  

LNB

  
  
4K
  

Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  
Ok

VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x